Algemene gebruiksvoorwaarden

Servicevoorwaarden

UITGEVER

LABORATOIRES KLORANE

Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 38.250 €
45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – Frankrijk
RCS Nanterre : B 403.271.075
Intracommunautair BTW-nummer: FR40 403271075
Tel.: 33 (0)5 63 58 88 00

FINANCIERING

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE – Naamloze vennootschap met een Raad van bestuur en een Toezichtsraad - Kapitaal: 22.987.907,85 € - hoofdkantoor: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE - RCS NANTERRE 319.137.576.

De volgende website: https://kloraneapaise.klorane.com (hierna « de Site » genoemd) wordt gefinancierd door de vereenvoudigde aandelenvennootschap PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, een vennootschap die werkzaam is in de sector van de farmaceutische industrie en waarvan de inkomsten afkomstig zijn van de diensten die ze aanbiedt en producten die ze verkoopt.

De Site vertoont geen reclame, en aanvaardt noch ontvangt publicitaire fondsen.

DIRECTEUR PUBLICATIE

Mevrouw Anne-Laure N’GUYEN HUY LAI, Directeur van het merk Les Laboratoires Klorane

WEBMASTER

Contact opnemen met de webmaster kan via contact.klorane@pierre-fabre.com

HOST

CIS VALLEY : naamloze vennootschap met een kapitaal van 2 500 000 euro, geregistreerd in het handelsregister van BORDEAUX onder het nummer B 410 100 747, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, FRANKRIJK

Onderhavige algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna “de Site” genoemd) die de gebruikers aanvaarden door het simpele feit dat ze deze Site raadplegen.

Indien de Gebruikers deze voorwaarden niet aanvaarden, verzoeken de LABORATOIRES KLORANE hen de Site te verlaten.

Indien de Gebruiker minderjarig is, verbindt hij zich ertoe deze Site uitsluitend te raadplegen in het bijzijn van zijn ouders of voogd, die onderhavige voorwaarden voorafgaand dienen te aanvaarden.

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Het gebruik, de raadpleging van de Site wordt beperkt tot persoonlijke en niet commerciële doeleinden.

Algemeen genomen, ontzegt de Gebruiker zich de mogelijkheid deze Site of delen ervan te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrechten) of voor doeleinden die strijdig zijn met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Door deze Site te raadplegen, stemt de Gebruiker ermee in de gebruiksvoorwaarden na te leven zoals vermeld op de dag van de raadpleging.

DOEL VAN DE WEBSITE

Deze Site werd gecreëerd om de Gebruikers informatie te verschaffen over met name het gamma Klorane haarverzorgingsproducten met Pioenroos, en om een heerlijk kalmerende ervaring  aan de consumenten voor te stellen (hierna de « Informatie » genoemd).

Deze Site vormt in geen geval een contractueel aanbod, is gratis en omvat geen geïntegreerde aankopen.

Onderhavige Site verstrekt niet-contractuele informatie over de LABORATOIRES KLORANE en biedt een beschrijving van hun producten, maar behelst geen rechtstreeks koopaanbod van producten of diensten (behoudens uitdrukkelijk andersluidende aanwijzingen).

Deze website wordt rekening houdend met het geheel van de activiteiten geüpdatet. Niettegenstaande zou het kunnen gebeuren dat bepaalde inlichtingen of aankondigingen niet geldig zijn op het moment dat ze verspreid worden of dat ze simpelweg verlopen zijn. De LABORATOIRES KLORANE kunnen niet garanderen, hoewel daartoe wel de nodige stappen ondernomen zullen worden, dat de website voortdurend volledig up-to-date zal zijn.

VEREISTE TECHNISCHE CONFIGURATIE

De LABORATOIRES KLORANE herinneren aan het feit dat de raadpleging van onderhavige Site veronderstelt dat de Gebruiker over de nodige competenties beschikt om het Internet te kunnen gebruiken. Om de Site te kunnen gebruiken, dient de Gebruiker te beschikken over een breedband Internetverbinding, een internet-/telefoonabonnement dat toegang biedt tot het Internet, een computer of mobiele telefoon die compatibel is met de Site: smartphone (IOS, Android, Windows) met wap-verbinding, wifi en/of 3G / 4G (hierna « de Uitrusting » genoemd).

GEBRUIKSVOORWAARDEN / VOORWAARDEN TOT RAADPLEGING VAN DE SITE

De Gebruiker erkent dat de huidige voorwaarden met zijn internetprovider/telefoonoperator gewoon van kracht zullen blijven wanneer hij de Site gebruikt/raadpleegt. De Gebruiker neemt alle eventuele kosten voor eigen rekening die door zijn Internetprovider/Telefoonoperator aangerekend zouden kunnen worden wanneer hij de Site gebruikt/raadpleegt middels toegang tot internetverbindingen, wifi, wap en/of 3G.

De Gebruiker weerhoudt zich ervan het goede functioneren van de Site, de servers, de aan de Site gekoppelde netwerken te verstoren wanneer hij de Site gebruikt/raadpleegt. Verder is het hem verboden de Site aan te passen, te wijzigen of te kraken en/of een site van derden aan te passen en aldus verwarring te veroorzaken m.b.t. de link naar onderhavige Site.

De Gebruiker is zich bewust van de eigenschappen en beperkingen van internet- en mobiele netwerken en telecommunicatietools en verbindt zich er bijgevolg toe:

  • zijn Uitrusting te beschermen tegen alle mogelijke virussen, pogingen tot intrusie, toegang en/of ongeoorloofd gebruik door derden;
  • de voorwaarden voor de installatie, exploitatie en het onderhoud van zijn Uitrusting in acht te nemen om het goede functioneren van de Site te kunnen garanderen.

INSCHRIJVING

Geen enkele inschrijving op de site is verplicht.

De Site kan ertoe aangezet worden persoonlijke informatie openbaar te maken indien dit nodig zou zijn voor de identificatie, aanmaning of juridische vervolging van elk individu dat ervan verdacht wordt nadeel of (bewust of onbewust) schade te berokkenen aan de rechten of eigendomsrechten van de Site, aan andere gebruikers van de Site of aan om het even welke andere persoon die wegens dergelijke activiteiten strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.

GEBRUIK VAN DE ADVIEZEN DIE DOOR DE SITE VERSTREKT WORDEN

Op de Site wordt heel wat informatie ter beschikking van de Gebruikers gesteld. Deze informatieverstrekking brengt geen enkele overdracht mee van de eigendomsrechten van desbetreffende informatie. Er wordt de Gebruikers uitsluitend een niet-exclusieve gebruikslicentie voor strikt persoonlijke doeleinden verleend. In dit kader is het de Gebruikers verboden deze Informatie op welke wijze en op welke huidige of toekomstige dragers ook te kopiëren of te reproduceren, ze in welke andere taal ook te vertalen en de Site aan te passen.

De LABORATOIRES KLORANE kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen en/of schade als gevolg van gebreken aan deze Informatie of het hacken ervan. Overigens berust op de LABORATOIRES KLORANE geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting wat betreft de aan de Gebruikers verstrekte informatie en adviezen.

Tot slot verstrekken de LABORATOIRES KLORANE geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot het gebruik van deze informatie en adviezen. Deze worden uitsluitend ter informatie verstrekt en dienen steeds door deskundigen te worden bevestigd. Voor bijkomende informatie en/of in geval van twijfel kunt u contact opnemen met de LABORATOIRES KLORANE door een bericht te sturen naar: contact.klorane@pierre-fabre.com

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Behalve indien anders aangegeven in onderhavige gebruiksvoorwaarden, zijn de volledige inhoud van deze Site en alle afzonderlijke elementen (met name alle teksten, gegevens, databanken, illustraties, logo’s, merken, benamingen, animaties, afbeeldingen, video’s, geluiden, software en andere elementen) (hierna « de Elementen » genoemd) de exclusieve eigendom van de LABORATOIRES KLORANE en/of van derden aan wie een bijbehorende licentie werd toevertrouwd en zijn deze afgestemd op de Franse en internationale wetgeving betreffende auteursrechten en meer in het algemeen betreffende het intellectueel eigendomsrecht.

Deze Elementen worden beschermd door auteursrechten, copyrights, merken, patenten, rechten m.b.t. het beheer van databanken, productiegeheimen en/of alle andere mogelijke vormen van intellectueel eigendomsrecht.

Alle rechten betreffende reproductie, representatie en openbare communicatie zijn voorbehouden, ook die van visuele, fotografische of iconografische of andere representaties. De reproductie van de hele Site of delen ervan op om het even welk elektronisch medium is strikt verboden, behalve indien expliciet vermeld door de Directeur Publicatie.

De merken en logo’s op deze Site werden gedeponeerd, de reproductie ervan zou vervalsing betekenen. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. In overeenstemming met artikel L.122-4 van de wetgeving betreffende het intellectuele eigendomsrecht wordt elke vorm van representatie of reproductie die niet expliciet integraal of gedeeltelijk werd goedgekeurd, beschouwd als onwettig en als een vorm van vervalsing, die wordt bestraft door artikels L. 335-2 en volgens de wetgeving betreffende het intellectuele eigendomsrecht.

De LABORATOIRES KLORANE verlenen de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, persoonlijke licentie voor strikt persoonlijke doeleinden. De Gebruiker kan de Site en al zijn Elementen dankzij deze licentie bezoeken, gebruiken en bekijken. Dit recht wordt dus verleend in het kader van een gebruik voor strikt persoonlijke en niet commerciële doeleinden, en mits in acht neming van alle vermeldingen omtrent het recht op reproductie en het intellectueel eigendomsrecht. In dit kader is het de Gebruiker dus verboden de Elementen op welke wijze en op welke huidige of toekomstige dragers ook te kopiëren of te reproduceren, de Elementen in welke andere taal ook te vertalen of de Elementen aan te passen.

Elk mogelijk ander gebruik van de Elementen is strikt verboden en betekent een schendig van de bepalingen in de Code omtrent het Intellectueel eigendomsrecht.

HYPERLINKS

De Gebruiker is op de hoogte van het feit dat de LABORATOIRES KLORANE links kunnen aangeven naar andere webpagina’s en/of externe applicaties die al dan niet tot de Pierre Fabre Groep behoren. Deze webpagina’s en/of applicaties staan los van de Site.

De LABORATOIRES KLORANE publiceren noch controleren de bronnen en de inhoud van deze websites en/of applicaties of hun links naar andere websites en/of applicaties.

De links naar deze websites en/of applicaties impliceren geenszins een goedkeuring, geldigverklaring of instemming van de LABORATOIRES KLORANE met de inhoud van deze websites en/of applicaties en fortiori met het gebruik dat hiervan gemaakt zou kunnen worden.

De LABORATOIRES KLORANE kunnen bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de producten, de diensten, de advertenties, de cookies of andere elementen van deze websites en/of applicaties en voor welke vorm van bewezen of aangevoerde schade of verlies dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de informatie, diensten of gegevens die op deze websites en/of applicaties te vinden zijn.

Het aanmaken van hyperlinks naar de Site is enkel toegelaten na voorafgaand schriftelijk akkoord van de LABORATOIRES KLORANE. Elke aanvraag tot goedkeuring moet via het volgende adres aan het merk worden gericht: contact.klorane@pierre-fabre.com

GARANTIE

De LABORATOIRES KLORANE garanderen dat de inhoud van deze Site niet indruist tegen de van kracht zijnde Franse wettelijke bepalingen.

De LABORATOIRES KLORANE garanderen de Gebruikers een vredig gebruik van de Site en garanderen met name dat de Site geen enkel intellectueel eigendomsrecht van derden schendt en volledig origineel is.

De LABORATOIRES KLORANE kunnen de juistheid en volledigheid van de informatie op deze Site niet garanderen, maar proberen eventuele fouten waar nodig zo snel mogelijk recht te zetten. De verspreide informatie kan echter, tussen het moment waarop de Gebruiker deze visualiseerde en het moment waarop de Gebruiker hier kennis van heeft genomen, wel reeds geüpdatet zijn. De  LABORATOIRES KLORANE garanderen bijgevolg op geen enkele manier dat de verstrekte informatie exact, volledig en up-to-date is.

AANSPRAKELIJKHEID

De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site ligt volledig bij de Gebruiker zelf. De LABORATOIRES KLORANE kunnen in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele resultaten die voortvloeien uit het gebruik/de raadpleging van deze Site.

De Gebruikers verbinden zich ertoe nooit opzettelijk noch onopzettelijk virussen, bugs of bestanden allerhande die de werking van de Site zouden kunnen verstoren in te voeren; indien dit wel zou gebeuren, zullen zij hier integraal verantwoordelijk voor worden gesteld. Om een respectvolle sfeer te bewaren kunnen de LABORATOIRES KLORANE indiscrete bezoekers juridisch vervolgen.

De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij zich bewust is van de bijzonderheden en beperkingen van het internet, met name van het feit dat de gegevensuitwisseling via het internet slechts van beperkte technische betrouwbaarheid is, aangezien het gaat over heterogene netwerken met diverse technische eigenschappen en mogelijkheden die de toegang kunnen verhinderen of zelfs af en toe onmogelijk kunnen maken.

De LABORATOIRES KLORANE kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de verbinding met de Site of uit het gebruik/de raadpleging van de Site door een Gebruiker.

De LABORATOIRES KLORANE doen er alles aan om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te zijn, maar zijn geenszins verplicht daarin te slagen. De toegang tot de website kan dus verbroken worden, met name voor onderhoud of mogelijke updates. De LABORATOIRES KLORANE hebben ook op elk moment het recht, en dat zonder voorafgaande kennisgeving, om veranderingen aan te brengen of de informatieverspreiding via de Site op te schorten of zelfs te onderbreken, ook op gespreksfora die gelinkt zijn aan de Site en met name op links naar andere websites. De LABORATOIRES KLORANE zijn in geen geval verantwoordelijk voor dergelijke onderbrekingen en voor de mogelijke gevolgen ervan voor de Gebruiker of voor derden.

Hoewel de LABORATOIRES KLORANE de nodige stappen ondernomen hebben om de betrouwbaarheid van de informatie en de diensten op de Site te verzekeren, kunnen ze niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheid, virussen of problemen die mogelijk veroorzaakt werden door fout gebruik van deze informatie en diensten. De Site is in feite enkel gebonden door een inspanningsverplichting.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, noch het leidinggevend personeel, noch hun werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld:

  • voor schade ontstaan door de verbinding, toegang of het gebruik van deze Site;
  • voor schade die direct of indirect het gevolg is van raadpleging van de Site of van het gebruik van de informatie die erop te vinden is;
  • voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de Site, met name ieder verlies van exploitatie, financieel of commercieel, of verlies van programma’s of gegevens in welk informaticasysteem dan ook en dit zelfs indien de LABORATOIRES KLORANE op de hoogte gebracht zouden zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De LABORATOIRES KLORANE kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies of schade die betrekking heeft op deze gegevens. Informatie of advies verschaft door de Site kan geenszins als een garantie geïnterpreteerd worden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De LABORATOIRES KLORANE eisen op geen enkel moment dat Gebruikers persoonlijke gegevens bekendmaken (naam, voornaam, adres, e-mailadres, beroep,…). Evenwel kunnen de Gebruikers ertoe aangezet worden zich in te schrijven en bepaalde persoonlijke gegevens door te geven om welbepaalde informatie te kunnen verkrijgen of documenten te kunnen ontvangen.

De LABORATOIRES KLORANE wensen hierbij te vermelden dat de persoonlijke gegevens die de Gebruikers eventueel online zouden doorgeven enkel door de LABORATOIRES KLORANE of door andere eenheden die behoren tot de PIERRE FABRE groep gebruikt zullen worden en dat zij zich verantwoordelijk achten voor de behandeling en het behoud van deze gegevens. Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan andere derden, behalve aan derden die de Site onderbrengen of die verantwoordelijk zijn voor haar inhoud en beheer.

De LABORATOIRES KLORANE verbinden zich ertoe alle mogelijke maatregelen te treffen om de geheimhouding van deze persoonlijke gegevens te respecteren.

De  LABORATOIRES KLORANE wijzen u erop dat hun gegevensbank die deze persoonlijke gegevens bevat conform de bepalingen van de Franse wet « Informatique et Libertés » van 6 januari 1978 wordt beheerd.

Alle nominatieve gegevens die in het kader van deze Site verzameld worden, worden behandeld conform de bepalingen van de Franse wet « Informatique et Libertés » van 6 januari 1978 die in functie van Europese richtlijn N°95/46/CE werd aangepast. Overeenkomstig deze bepalingen heeft de Gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen. De Gebruiker kan elke aanvraag hieromtrent versturen naar: contact.klorane@pierre-fabre.com of kan een schrijven richten naar het bovenaan onderhavige gebruiksvoorwaarden genoemde adres. De LABORATOIRES KLORANE verbinden zich ertoe de Gebruiker binnen een maximale termijn van twee (2) maanden van een antwoord te voorzien. De wijziging zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van het verzoek doorgevoerd worden.

Telkens wanneer persoonsgegevens op de Site worden ingewonnen, worden de juridische voorwaarden inzake het inwinnen en/of wijzigen van de verzamelde gegevens uitdrukkelijk vermeld.

Mits de Gebruiker hiervoor vooraf toestemming verleend heeft, kunnen de LABORATOIRES KLORANE de Gebruikers rechtstreeks prospectieaanvrangen of nieuwsbrieven toezenden via e-mail. De op de Site verzamelde persoonsgegevens kunnen tevens door de LABORATOIRES KLORANE gebruikt worden om de bezoeker na zijn voorafgaande toestemming via « opt in » aanbiedingen van commerciële of promotionele aard toe te sturen.

Als de Gebruiker zich ingeschreven heeft om via e-mail extra informatie te ontvangen (nieuwsbrief), kan hij op elk moment vragen deze post niet langer te ontvangen. Dit kan op de hierboven aangegeven wijze, of door de aanwijzingen te volgen die aan het einde van alle e-mailberichten die hij ontvangt vermeld staan.

De LABORATOIRES KLORANE dragen persoonlijke gegevens onder geen beding over naar instanties buiten de Europese Unie en zullen absoluut geen persoonsgegevens aan partners of derden doorgeven zonder expliciete goedkeuring van de Gebruikers.

De LABORATOIRES KLORANE zijn verantwoordelijk voor alle eventuele voorafgaande formaliteiten voor autoriteiten die instaan voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

De LABORATOIRES KLORANE zullen een Gebruiker steeds binnen de wettelijk bepaalde termijnen van een antwoord voorzien indien deze vragen zou hebben m.b.t. zijn gegevens, recente toegang tot deze gegevens en eventuele handelingen die betrekking hadden op deze gegevens..

COOKIEBELEID

Een "cookie" is een datablokje dat via een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van de computer, de tablet of smartphone (hierna « de Uitrusting » genoemd) van de Gebruiker wordt opgeslagen.

In de in voorafgaande alinea vermelde betekenis, verwijst de term « cookies » naar elke vorm van technologie zoals beschreven in artikel 32-II van de aangepaste wet van 6 januari 1978.

Bepaalde « cookies » kunnen persoonlijke informatie bevatten die het ons mogelijk maakt de Gebruiker te herkennen als zijnde een fysieke gebruiker en/of zijn Uitrusting te identificeren. Ze maken het mogelijk te bepalen in welke onderdelen van de Site de Gebruiker belangstelling heeft, zodat men de meest relevante informatie aan desbetreffende Gebruiker kan voorstellen. De in de vorm van « cookies » opgeslagen gegevens worden maximaal gedurende 13 maanden op de Uitrusting van de Gebruiker bewaard.

De Site gebruikt « cookies » met name voor statistische doeleinden (bijv.: telling van het aantal bezoekers, bepaling van de geografische zones waarin de Gebruikers zich bevinden), om het browsen op de Site te optimaliseren (bijv. door een bepaalde browser of een bepaalde schermkleur te verbeteren) en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. om fraude tegen te gaan en spam tegen te houden).

Er kunnen ook « cookies » van derden op de Uitrusting worden opgeslagen om inhoud of reclame te kunnen personaliseren en/of verbeteren en deze informatie te gebruiken tijdens het surfen. In functie van de gebruikte dragers, kunnen diverse « cookies » van derden op de Uitrusting worden opgeslagen. Met name:

  •  « Cookies » van sociale netwerken kunnen op de Uitrusting worden geïnstalleerd wanneer de Gebruiker één van onze media raadpleegt waarop webinhoud gepubliceerd wordt die afkomstig is van sociale netwerken. De LABORATOIRES KLORANE verzoeken elke Gebruiker om op de desbetreffende sociale netwerken kennis te nemen van het beleid omtrent het beheer van deze « cookies » van sociale netwerken.
  •  Flash® « cookies » zijn bestandjes die worden opgeslagen door de Flash® software die geïnstalleerd wordt om dynamische objecten, zoals grafische animaties of videosequenties te visualiseren. Vanaf het allereerste gebruik van de Flash® applicatie kunnen er Flash® « cookies » worden geïnstalleerd. De LABORATOIRES KLORANE verzoeken elke Gebruiker om kennis te nemen van het beleid omtrent het beheer van deze Flash® « cookies » op de website van de onderneming die deze software uitgeeft.
  • Doelgerichte « cookies » van derden, zoals bijvoorbeeld adverteerders, kunnen worden gebruikt met als doel precies dié reclame die het beste bij de gewoonten of interesses van de Gebruikers aansluit te verspreiden of vertonen. Deze « cookies » maken het ook mogelijk het aantal vertoningen  van desbetreffende reclame te beperken en de doeltreffendheid van een reclamecampagne in te schatten. Dankzij deze « cookies » kan men de verplaatsingen van de Gebruiker op verschillende websites eveneens volgen.

Verder kunnen de LABORATOIRES KLORANE ertoe aangezet worden eigen « cookies » te plaatsen op media van derden waarmee ze een partnerschap zijn aangegaan.

Het doel van deze « cookies » bestaat er hoofdzakelijk in de Gebruiker informatie te verschaffen in functie van zijn interesses en na te gaan hoe vaak de door de LABORATOIRES KLORANE aangereikte informatie daadwerkelijk wordt geraadpleegd.

Door deze Site te raadplegen, stemt de Gebruiker ermee in dat de LABORATOIRES KLORANE « cookies » gebruiken conform de in onderhavige paragraaf vernoemde voorwaarden.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat « cookies » aanvaard worden. De Gebruiker kan zich echter altijd verzetten tegen de aanwezigheid van « cookies » en deze dus weigeren of verwijderen. Het is mogelijk deze « cookies » van de Uitrusting te verwijderen door de hulppagina van de gebruikte webbrowser te raadplegen of men kan de automatische opslag van « cookies » weigeren door deze functie in de webbrowser te deactiveren (deze modaliteiten worden gepreciseerd op de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL die u kan terugvinden op het volgende adres: http://www.cnil.fr).

De Gebruiker kan zijn keuze met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van « cookies » op elk moment wijzigen of aanpassen.

Indien de Gebruik « Cookies » deactiveert, zal de Site niet perfect kunnen functioneren en zal bepaalde webinhoud niet toegankelijk zijn. Het is dan ook raadzaam de opslag van « cookies » toe te staan om optimaal van alle functionaliteiten van de Site te kunnen genieten.

REDACTIONELE RUIMTE OP DE WEBSITE

De Site stelt ook gespreksfora ter beschikking van de internetgebruikers met de mogelijkheid om contact op te nemen met of vragen te richten aan de LABORATOIRES KLORANE via onderstaand e-mailadres: contact.klorane@pierre-fabre.com

Alle op dergelijke reactieruimtes geplaatste berichten geven uitdrukking van de ideeën van hun respectievelijke auteurs. Daar de LABORATOIRES KLORANE echter verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze ruimtes, behouden zij zich het recht voor niet te reageren op bepaalde laakbare, onwettige berichten of berichten die ingaan tegen onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

 

De gebruikers van deze fora verbinden zicht ertoe:
geen verhulde reclame op de website te plaatsen; geen bedrieglijke of foute informatie op de website te plaatsen; wat een schending van literaire, artistieke, merkgerichte, industriële of op derden betrekking hebbende eigendomsrechten zou kunnen betekenen.

Ook mogen het eigendomsrecht van de afbeeldingen en het recht op het privéleven niet geschonden worden; m.a.w. geen beledigende, lasterlijke, kwaadsprekende, racistische, xenofobe, revisionistische opmerkingen of opmerkingen die de eer of reputatie van anderen zouden kunnen schaden; noch opmerkingen die aanzetten tot discriminatie, haat tegen een persoon of een groep omwille van hun herkomst of omwille van het feit dat ze al dan niet deel uitmaken van een welbepaalde etnische groep, natie, ras of geloof; noch bedreigingen aan het adres van een persoon of groep; noch aanslagen op de openbare orde, die wettelijk of strafrechtelijk vervolgd kunnen worden of die lasterlijk zijn; noch die ingaan tegen de grondwet, extremistisch getint zijn of afkomstig zijn van bij wet verboden groeperingen; noch opmerkingen die aanzetten tot een misdrijf, criminaliteit, zelfmoord, terroristische acties of die misdrijven, terroristische acties, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid rechtvaardigen; noch pornografische opmerkingen of gegevens die ingaan tegen de goede zeden of die de menselijke waardigheid schaden.

Ook is het verboden derden rechtstreeks of onrechtstreeks gekraakte middelen of serienummers van software aan te reiken of software waarmee ze programma’s kunnen kraken of kunnen binnendringen in informatica en telecomsystemen en in het algemeen elke vorm van software die toelaat schade te berokkenen aan de rechten van anderen en aan de veiligheid van personen en goederen. Onder deze categorie vallen ook virussen of om het even welke andere applicaties die de software, het informaticamateriaal of de werking van de computers van de website of van haar gebruikers zouden kunnen verstoren of beschadigen; ook kettingbrieven behoren tot deze categorie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe het imago en de reputatie van de Site te respecteren en geen verklaringen af te leggen of dingen te doen die schade zouden berokkenen aan de Site.

Indien men zou ingaan tegen de wetgevingen die van kracht zijn,  de goede zeden, de hier vernoemde gebruiksvoorwaarden of indien iets anders hier reden toe geeft, heeft de Site het recht haar gespreksfora voor een beperkte tijd of definitief af te sluiten en de schadelijke informatie en verwijzingen ernaar te verwijderen.

De LABORATOIRES KLORANE hebben ook de vrije macht om de mening van de Gebruikers al dan niet te publiceren op deze fora, om deze te wijzigen, aan te passen of in andere talen te vertalen en op om het even welk medium te plaatsen, online te bewaren of op elk moment te verwijderen zonder de Gebruikers daarvan op de hoogte te moeten brengen.

RECHTSPRAAK DIE VAN TOEPASSING IS EN REGELING VAN DE GESCHILLEN

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Elk mogelijk geschil dat verband houdt met deze algemene gebruiksvoorwaarden zal onderworpen worden aan een bemiddelingspoging alvorens er eventuele juridische stappen ondernomen zouden worden.

Indien er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal het Hof van Beroep te Parijs bevoegd zijn om desbetreffende geschillen te beslechten.

Indien de algemene gebruiksvoorwaarden worden vertaald, zal enkel de Franse versie geldig en toepasbaar zijn.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gebruikers verklaren en erkennen de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en het  gebruik van de Site impliceert dat de Gebruikers deze algemene gebruiksvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk aanvaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door PFDC gewijzigd worden. De Gebruiker zal dan ook op de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen. Elk gebruik van de Site na kennisgeving van een wijziging impliceert een aanvaarding van deze nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden. De toepasbare algemene gebruiksvoorwaarden zijn die voorwaarden die op de Site vermeld staan op de dag van raadpleging door de Gebruiker.

Indien de Gebruiker het niet eens zou zijn met de wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden, verbindt hij zich ertoe de Site te verlaten.